Digitalna humanistika: kako nastaje mrežni frazeološki rječnik

Suvremeni jezični digitalni alati poput računalnih korpusa omogućuju uvid u velik broj primjera upotrebe frazema u jeziku u različitim kontekstima, pa su stoga nezaobilazni u istraživanjima o značenju, promjenama i upotrebi frazema.

Na radionici Frazemi u jezičnoj upotrebi: pogled kroz korpusne naočale, održanoj utorak, 18. siječnja na Filozofskom fakultetu u Rijeci, dr. sc. Ivana Filipović Petrović pokazala je rezultate korpusnih istraživanja frazema provedenih u hrvatskom mrežnom korpusu hrWaC, koja pridonose upotpunjivanju i detaljnijem poznavanju hrvatske frazeologije, a implementirat će se u mrežni frazeološki rječnik koji je u izradi. Također, u praktičnom dijelu radionice studenti kroatistike upoznali su se s osnovnim mogućnostima pretraživanja korpusa u alatu Sketch Engine, posebno s funkcijama koje su korisne u frazeološkim istraživanjima.

Radionica je održana pod pokroviteljstvom projekta UP.03.1.1.03.0040 Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa).